Podávanie prihlášok

Čo je potrebné pre prijímacie konanie?

 • Vyplniť prihlášku na vysokoškolské štúdium - na tlačive, ktoré si môžete kúpiť vo vybraných papiernictvách alebo si ho stiahnuť na stránkach Ministerstva Školstva, prípadne v podobe elektronickej prihlášky cez Portál pre prijímacie skúšky Žilinskej univerzity.
 • Pre bakalárske štúdium priložiť maturitné vysvedčenie (ak ste už ukončili SŠ) a výročné vysvedčenia za strednú školu v kópii. Originály vysvedčení doniesť osobne k prezentácii v deň prijímacieho konania. Pre inžinierske štúdium priložiť výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala a doklad o ukončení štúdia (diplom, dodatok k diplomu).
 • Priložiť životopis.
 • Priložiť kópiu ústrižku o zaplatení poplatku alebo kópiu prevodného príkazu priložiť do prihlášky. Originál ústrižku o zaplatení poplatku alebo originál prevodného príkazu doniesť osobne k prezentácii v deň prijímacieho konania.
 • Podrobné informácie na stiahnutie: Fakulta PEDAS

Všetky vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať do stanoveného termínu (uvedeného vpravo) na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Poznámka: Aj v prípade elektronickej prihlášky, je potrebné ju vytlačiť, podpísať a aj s požadovanými prílohami zaslať na vyššie uvedenú adresu do stanovených termínov.

Prihlášky na viaceré fakulty a študijné programy na ŽU

V prípade, že sa chcete zúčastniť prijímacieho konania na viacerých študijných programoch Žilinskej univerzity je potrebné, aby ste pre každý program vyplnili samostatnú prihlášku a uhradili poplatok za prijímacie konanie.

Zahraniční študenti

 • Českí študenti môžu použiť tlačivo prihlášky platné v ČR.
 • Pre uchádzačov z krajín EÚ platia rovnaké podmienky štúdia ako pre študentov zo Slovenska.

Termíny a poplatky

Termíny pre podanie prihlášok

 • Bakalárske štúdium: do 30. apríla 2018
 • Inžinierske štúdium: do 31. marca 2018
 • Doktorandské štúdium: do 31. mája 2018

Poznámka: rozhodujúci je dátum odoslania na pošte.

Poplatky za prijímacie konanie

 • 20 € pre občanov EÚ
 • 50 € pre občanov mimo EÚ

Spôsob úhrady poplatku

 • Poštovou poukážkou typu U,
 • alebo bankovým prevodom.

Údaje pre platbu

Adresa: Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzitná 1,
010 26 Žilina
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK 81 8180 0000 0070 0026 9888
Variabilný symbol: 10131 pre bakalárske štúdium,
10132 pre inžinierske štúdium,
10133 pre doktorandské štúdium
Konštantný symbol: 0308