Čo je potrebné pre prijímacie konanie?

 • Vyplniť prihlášku na vysokoškolské štúdium – na tlačive, ktoré si môžete kúpiť vo vybraných papiernictvách alebo si ho stiahnuť na stránkach Ministerstva Školstva, prípadne v podobe elektronickej prihlášky cez Portál pre prijímacie skúšky Žilinskej univerzity.
 • Pre bakalárske štúdium priložiť maturitné vysvedčenie a výročné vysvedčenia za strednú školu v kópii. Originály vysvedčení doniesť osobne k prezentácii v deň prijímacieho konania. Pre inžinierske štúdium priložiť výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala a doklad o ukončení štúdia (diplom, dodatok k diplomu).
 • Priložiť životopis.
 • Priložiť kópiu ústrižku o zaplatení poplatku alebo kópiu prevodného príkazu priložiť do prihlášky. Originál ústrižku o zaplatení poplatku alebo originál prevodného príkazu doniesť osobne k prezentácii v deň prijímacieho konania.

Všetky vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať do stanoveného termínu (uvedeného vpravo) na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Poznámka: Aj v prípade elektronickej prihlášky, je potrebné ju vytlačiť, podpísať a aj s požadovanými prílohami zaslať na vyššie uvedenú adresu do stanovených termínov.

Prihlášky na viaceré fakulty a študijné programy na ŽU

V prípade, že sa chcete zúčastniť prijímacieho konania na viacerých študijných programoch Žilinskej univerzity je potrebné, aby ste pre každý program vyplnili samostatnú prihlášku a uhradili poplatok za prijímacie konanie.

Zahraniční študenti

 • Českí študenti môžu použiť tlačivo prihlášky platné v ČR.
 • Pre uchádzačov z krajín EÚ platia rovnaké podmienky štúdia ako pre študentov zo Slovenska.

Termíny a poplatky

Termíny pre podanie prihlášok

 • Bakalárske štúdium: do 30. apríla 2020
 • Inžinierske štúdium: do 31. marca 2020
 • Doktorandské štúdium: do 31. mája 2020

Poznámka: rozhodujúci je dátum odoslania na pošte.

Poplatky za prijímacie konanie

 • 30 € pre bakalárske a inžinierske štúdium.
 • 25 € pre doktorandské štúdium.

Spôsob úhrady poplatku

 • Poštovou poukážkou typu U,
 • alebo bankovým prevodom.

Údaje pre platbu

Adresa:Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzitná 1,
010 26 Žilina
Banka:Štátna pokladnica
Číslo účtu:7000269888/8180
Variabilný symbol:10131 pre bakalárske štúdium,
10132 pre inžinierske štúdium,
10133 pre doktorandské štúdium
Konštantný symbol:0308

Toto je ukážka sekcie domovskej stránky. Sekciou domovskej stránky môže byť akákoľvek stránka, ktorá je iná ako samotná domovská stránka.