Štúdium na Katedre leteckej dopravy

Štúdium plne akreditovaných programov letecká doprava a profesionálny pilot sme navrhli tak, aby sa naši absolventi uplatnili všade vo svete. Preto je inžinierske štúdium zabezpečované vo veľkej miere iba v anglickom jazyku našimi pedagógmi s účasťou hosťujúcich prednášateľov z partnerských zahraničných škôl a z praxe. Ak máš obavy z angličtiny, garantujeme Ti, že počas prvých troch rokov na bakalárskom stupni budeš mať dosť času sa v nej zdokonaliť.

Bakalárske štúdium

Letecká doprava: Študijný program je zameraný na pokrytie širokého spektra problémov leteckej prevádzky. Začína všeobecnými predmetmi (matematika, fyzika, informatika, všeobecná ekonomická teória, marketing), postupne študenti získavajú vedomosti v špecializovaných predmetoch (prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, navigácia, meteorológia, aerodynamika, aeromechanika, rádionavigačné zariadenia, plánovanie a monitorovanie letu) ako aj v predmetoch, ktoré môžu formovať ich profesionálnu kariéru v technických oblastiach (letecké prístroje, letecké pohonné jednotky, konštrukcia lietadiel) a nakoniec aj v ekonomickej oblasti (obchodná prevádzková činnosť, ekonomika leteckého podniku, biznis komunikácie a prezentačné zručnosti). Štúdium je zakončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a zložením štátnej skúšky.

Profesionálny pilot: Študenti získajú teoretické a praktické vedomosti s cieľom získať licenciu dopravného pilota civilného letectva (ATPL). Rozsah a predmety, sú navrhnuté rovnako ako u bakalárskeho študijného programu Letecká doprava. Študenti navyše získavajú teoretické znalosti až do úrovne požadované pre "zmrznutého" dopravného pilota (ATPL frozen). Praktický výcvik je navrhnutý v súlade s požiadavkami nariadenia EC1178/2011. Výcvik môže byť poskytovaný ako integrovaný alebo modulový až do úrovne obchodný pilot s kvalifikáciou pre lety podľa prístrojov a dvojmotorové lietadlá (CPL/MEP/IR). Uvedený kurz je poskytovaný Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity (LVVC) v úzkej spolupráci s Katedrou leteckej dopravy pričom študenti hradia náklady spojené s praktickým leteckým výcvikom. Teória do úrovne ATP(A) je v rámci integrovaného výcviku zdarma. LVVC je jedinou FTO, ktorá poskytuje teoretický a praktický výcvik pod jednou strechou na Slovensku aj v Českej republike. Štúdium je zakončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a zložením štátnej skúšky.

Inžinierske štúdium

Letecká doprava: Študenti tohto študijného programu sú pripravovaní najmä v prevádzkových, technických a ekonomických oboroch zameraných na špecializované manažérske pozície v leteckej doprave. Ukončenie štúdia kvalifikuje absolventov na pozície v podnikoch, organizáciách a štátnych orgánoch v oblasti leteckej dopravy, t.j. v leteckých spoločnostiach, na letiskách, v Leteckých prevádzkových službách SR, na leteckom úrade, v podnikoch poskytujúcich údržbu a opravy lietadlovej techniky, vo výskumných ústavoch/organizáciách a podobne.Aby boli absolventi dobre pripravení na prácu v letectve aj v zahraničí, je polovica štúdia výlučne v angličtine.
Absolventi sú oboznámení s procesmi v riadení leteckej dopravy, údržbou a opravami lietadiel, prevádzkou letísk, ekonomikou a obchodnou činnosťou leteckých spoločností atď. Ponúkaný inžiniersky študijný program je poskytovaný v dennej forme alebo externej forme štúdia. Obsah štúdia je navrhnutý tak, aby pokryl celú problematiku leteckej dopravy. Predmety umožňujú profilovať profesionálnu kariéru technickým alebo ekonomickým smerom. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a vypracovaním a obhájením diplomovej práce.

Technológia údržby lietadiel: Absolvent je schopný preukázať komplexné znalosti z problematiky techniky údržby lietadiel vychádzajúce z poznania technických, prevádzkových a praktických požiadaviek leteckej dopravy. Pričom využije praktické informácie získané v počas štúdia na zefektívnenie fungovania prepravných a riadiacich procesov v doprave. Taktiež má uplatnenie aj v leteckých zložkách armády SR, bezpečnosti, civilnej obrany a záchrannej služby. Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu a vývoja s vysokou mierou tvorivosti aj na medzinárodnej úrovni. Dôraz sa kladie na získanie teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí v oblasti leteckej prevádzky, umožňujúce rýchle uplatnenie absolventa v praxi, v riadení aj multinárodných tímov pracovníkov v oblasti civilného letectva a samostatné vedenie projektov a prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia. Absolvent je schopný používať sofistikované technické prístupy pri riešení problémov a v priebehu štúdia získa skúsenosti s formuláciou hypotéz a analýzou získaných údajov. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a vypracovaním a obhájením diplomovej práce.

Ďalšie možnosti štúdia

Denní študenti môžu navyše absolvovať pobyt v krajinách EÚ, a to ako:

  • študijný pobyt na jedenej z mnohých partnerských univerzít,
  • pracovnú stáž v jednej z partnerských spoločností.

Pobyt môže trvať od 3 do 12 mesiacov a nepredlžuje sa vám tým celková doba štúdia. Predmety, ktoré sú zhodné s našimi vám budú automaticky uznané a ostatné môžete absolvovať individuálne po dohode s vyučujúcim.

Erasmus

V rámci tohto programu môžu naši študenti študovať časť štúdia v zahraničí na prestížnych univerzitách ENAC Toulouse, Cranfield, Glasgow, Dublin Institute of Technology, Hogeschool van Amsterdam a ďalších.

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra

V prípade, že máte záujem o štúdium v krajinách aj mimo EÚ, môžete využiť programy SAIA. Tie sú určené pre denných aj externých študentov všetkých troch stupňov štúdia a sú to:

  • Národný štipendijný program
  • Sciex – Švajčiarsko-Slovenský program.
  • CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá.
  • Akcia Rakúsko-Slovensko – spolupráca vo vede a vzdelávaní.
  • Iné programy pre podporu vedy a vzdelávania.

Praktické stáže

Naši študenti majú počas štúdia možnosť absolvovať praktickú stáž v popredných leteckých podnikoch, čím získajú cenné skúsenosti, ktoré im určite pomôžu v ich budúcej kariére.

Štúdium letecká doprava